Regulamin

UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

 Zawarta w dniu ……………. w miejscowości ……………………………….. pomiędzy Wypożyczalnia Kajaków Kajaki-Olsztyn, zwana dalej Wypożyczalnią, a ………………………………………………………………..    zamieszkałym ……………………………………………………………………, legitymującym się dokumentem tożsamości …………………………………………………………, zwanym dalej Wypożyczającym.

§1

 Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu wodnego- kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi według regulaminu Wypożyczalni.

§2

Data, godzina,miejsce wypożyczenia sprzętu ……………………………………….. Ilość wypożyczonych kajaków ………….,wioseł …………, kamizelek ……………….. Data, godzina, miejsce odbioru sprzętu …………………………………………….. Kwota należna za wypożyczony sprzęt …………………………….

§3

 Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie.

§4

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego użytkowania.

§5

 Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem lub zniszczeniem. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku, gdy uszkodzenia będą na tyle znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do pełnego pokrycia kosztów wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

§6

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, a ostatecznie zostaną poddane do rozstrzygnięcia przez odpowiedni Sąd Rejonowy

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Lendzian. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem łączącej nas umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b rozporządzenia.

Twoje dane przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.

 

…………………………………….                                                                                       ………………………………….

WYPOŻYCZALNIA                                                                                                                 WYPOŻYCZAJĄCY

Przewiń do góry
Call Now Button